رئیس هیئت كشتی مازندران گفت: سازمان لیگ وظیفه بررسی شرایط حضور تیم عسگری محمدیان در لیگ برتر را دارد و به آنها مجوز می‌دهیم.

اصغر ثمربخش اظهار داشت: این تیم تاكنون قرارداد هفت كشتی گیر را در سازمان لیگ به ثبت رسانده و شنیده ام كه فهرست آنها تكمیل شده است. با عسگری محمدیان تلفنی صحبت كرده ام كه او خاطر نشان ساخته است مشكلی برای حضور تیمش در لیگ وجود ندارد. این كه آنها حامی مالی دارند یا نه، از جمله مسائلی است كه در محدوده مسئولیت های هیئت نیست.

وی تاكید كرد: كشتی گیران تیم محمدیان در حضور نماینده سازمان لیگ قراردادهای خود را امضا كرده اند. ما وقتی درخواست عسگری محمدیان برای حضور در لیگ را دیدیم این تیم را به فدراسیون كشتی معرفی كردیم. براین اساس سازمان لیگ باید وضعیت این تیم را برای حضور در مسابقات بررسی كند.

رئیس هیئت كشتی مازندران خاطر نشان ساخت: ما فقط تیم ها را معرفی می كنیم باقی بررسی ها و مسائل بر عهده سازمان لیگ است. اگر در مورد این تیم حرفی زده ام و مسئله را پیگیری كرده ام فقط برای حفظ آبروی عسگری محمدیان است كه او هم می گوید مشكلی وجود ندارد.