مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران گفت: میزان ذخیره آب در پشت سدهای كشور در سال جاری ۵/۹ میلیارد متر مكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد كاهش نشان می دهد.

ستار محمودی اظهار داشت: علیرغم بارش مناسب در گستره كشور در سال جاری، ذخایر آب در پشت سدها حاكی از كاهش ذخایر آب نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی افزود:ذخیره آب پشت سدهای كشور در سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مكعب بود كه امسال با ۲۷ درصد كاهش به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مكعب رسید.

وی در پاسخ به این كه طی یك ماه اخیر ریزشهای جوی مناسبی صورت گرفته گفت: ریزشهای جوی كه در فصل پائیز صورت می گیرد صرف تغذیه زمین شده و تاثیر مثبتی در افزایش ذخیره آب سدها ندارد.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران با تاكید بر كاهش ذخایر آب در پشت سدهای كشور گفت:شركت مدیریت منابع آب ایران سعی دارد با برنامه ریزی و مدیریت صحیح از آب سدهای كشور بهره برداری لازم را انجام دهد.

محمودی مجموع سدهای در دست احداث كشور را ۵۶۰ سد عنوان كرد و گفت:ایران در منطقه خشك قرار دارد و ساخت ۵۶۰ سد چندان زیاد نیست چرا كه در همین كشورهای همسایه، تركیه كه در منطقه پر آبی قرار دارد ۸ هزار سد احداث شده دارد.

به گفته وی، مدیریت منابع آب و مقابله با خشكسالی همراه با سدسازی در كشوری مانند ایران كه در منطقه خشك دنیا قرار دارد ضروری است.