موزه هنرهای معاصر از اول دی ماه میزبان نمایشگاه آثار تجسمی كته كول ویتس و ارنست بارلاخ دو هنرمند شهیر آلمانی می شود. غلامعلی طاهری در این باره به مهر گفت: «از اول دی و پس از نمایشگاه بزرگ طرح و نقش فرش ایران، موزه هنرهای معاصر نمایشگاه آثار كول ویتس و بارلاخ را برگزار می كند. در این نمایشگاه ۶۰ اثر طراحی كول ویتس و ۱۲۰ اثر بارلاخ شامل مجسمه، طراحی و آثار چاپی به نمایش درمی آید و كتاب نفیس آثار وی نیز منتشر می شود.» مشاور هنری مدیر كل هنرهای تجسمی درباره انتخاب این دو هنرمند برجسته آلمانی گفت: «این نمایشگاه با همكاری موزه و رایزن فرهنگی آلمان برگزار می شود و آثار این هنرمندان از جهت تعهدی كه به ابعاد اجتماعی، مردمی و دینی هنر دارند انتخاب شده است.

در آثار كول ویتس كه در ایران بسیار شناخته شده است همنوایی با مصیبت دیدگان اجتماعی موج می زند.» وی ادامه داد: «همسویی نگاه این دو هنرمند آلمانی به تعاریف هنر كه نزدیكی بسیاری به آثار معناگرای هنرمندان ایرانی دارد ما را بر آن داشت تا این نمایشگاه را برگزار كنیم. زیرا در آثار كول ویتس و بارلاخ گرچه فقر و هراس وجود دارد، اما در كنار آن عشق، محبت و نوعدوستی نیز موج می زند.» نمایشگاه این دو هنرمند از اول دی برگزار می شود و یكماه در موزه هنرهای معاصر تهران میزبان استادان، دانشجویان و علاقمندان هنر نقاشی است.