فرنگی كاران شركت كننده در جام وهبی امره تركیه از حضور در مسابقات انتخابی جام یادگار امام معاف خواهند شد.

برای انتخاب كشتی گیران شركت كننده در جام بین المللی یادگار امام كه اسفند ماه در قم برگزار می شود رقابت های انتخابی برگزار خواهد شد.

این مسابقات ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه به انجام می رسد.

به گفته محمد بنا سرمربی تیم ملی، علاوه بر پنج فرنگی كار اعزامی به المپیك، اعضای تیم ملی جوانان و سهمیه داران استان ها، نفرات شركت كننده در جام وهبی امره نیز مستقیما در جام یادگار امام شركت می كنند.

این در حالی است كه فاصله زمانی انتخابی جام یادگار و جام وهبی امره چند روز بیشتر نیست.

براین اساس نفراتی مثل علی اشكانی، حمید باوفا، مجتبی باباجان زاده و ... باید در رقابت های انتخابی شركت كنند تا جواز شركت در جام یادگار را به دست آورند.