هماهنگی برای نحوه برگزاری و زمان آغاز لیگ فرنگی به دلیل غیبت نمایندگان تیم ها، به جلسه دیگری موكول شد.

جلسه هماهنگی تیم های شركت كننده در لیگ برتر آزاد با حضور نمایندگان تیم ها از ساعت ۳۰/۱۵ روز گذشته در فدراسیون كشتی آغاز شد.

در این جلسه كه نزدیك به پنج ساعت به طول انجامید، موارد مختلفی در خصوص نحوه برگزاری لیگ مطرح و در پایان نیز گروه بندی تیم ها در لیگ ۸۷ مشخص شد.

تیم ها همانند فصل های گذشته مجاز به استفاده از ۲ ملی پوش هستند و در كنار نفرات داخلی می توانند با ۲ كشتی گیر خارجی نیز قرارداد ببندند.

برگزاری مسابقات در اواسط هفته نیز یكی دیگر از بحث هایی بود كه در این جلسه مطرح شد.

براین اساس استارت لیگ از روز سه شنبه ۱۲ آذر و یا پنج شنبه ۱۴ آذر زده می شود.

در این جلسه همچنین قرار بود در مورد لیگ فرنگی نیز تصمیم گیری شود كه غیبت نمایندگان تیم های متقاضی باعث شد پیگیری این بحث به جلسه دیگری موكول شود.