۴۲ كشتی گیر فرنگی كار به اردوی نخست تیم ملی دعوت خواهند شد تا تمرین خود را زیر نظر كادر فنی جدید پیگیری كنند.

محمد بنا در نظر دارد استارت اردوی اول تیم ملی كشتی فرنگی را در روز اول آذر ماه بزند.

این در حالی است كه بعد از بازی های المپیك و نتایج ضعیفی كه به دست آمد فرنگی كاران هنوز تمرینات جدی خود را آغاز نكرده اند و به نظر می رسد جام بین المللی یادگار امام (ره) نخستین میدان جدی برای ورزشكاران این رشته باشد.

در این راستا سرمربی تیم ملی فرنگی نام ۴۲ كشتی گیر برای دعوت به اردو را در اختیار فدراسیون كشتی قرار داده است تا اقدامات لازم برای فراخوانی به اردو صورت گیرد.

بنا در هر وزن پنج تا شش كشتی گیر را به اردو دعوت كرده است تا در بازگشت مجدد، بار دیگر در جریان وضعیت روحی و میزان آمادگی آنها قرار گیرد.