دبیر فدراسیون كشتی گفت: انتخاب نایب رئیس جدید برای فدراسیون كشتی شایعه است و این پست به فرد دیگری پیشنهاد نشده است.

عارف ربطی در رابطه با اینكه گفته می شود در غیاب محمدعلی صنعتكاران، پست وی به محمدرضا طالقانی پیشنهاد شده است، اظهار داشت: چنین چیزی صحت ندارد و فدراسیون این پست را به هیچ فردی پیشنهاد نداده است.

وی در مورد تشكیل همایش كشتی فرنگی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته تاكید كرد: به اعتقاد من كلاس خوبی بود و مربیان شركت كننده با مقررات جدید كشتی فرنگی آشنا شدند. با توجه به تغییرات صورت گرفته در راس تیم ملی، تبادل افكار بین مربیان صورت گرفت.

وی تاكید كرد: احتمال دارد این كار را در كشتی آزاد نیز به اجرا در آوریم.

ربطی در مورد زمان تشكیل اردوی تیم ملی جوانان آزاد و انتخاب سرمربی تیم جوانان فرنگی خاطر نشان ساخت: در خصوص این موارد در آینده ای نزدیك جلسه ای خواهیم داشت. قرار بود حسن رنگرز دیداری با محمدرضا یزدانی خرم داشته باشد كه این جلسه تشكیل نشد. او همچنان یكی از گزینه های ما برای تیم ملی است.