متاسفانه دولت های قبل و فعلی هیچ بودجه ای را برای كاهش فرسودگی شبكه ها اختصاص نداده اند. به گزارش ایسنا، پرویز فتاح وزیر نیرو اظهاركرد: در حال حاضرعملیات انتقال خطوط آب رسانی ساری در حال اجرا وهمه هزینه های آن تامین شده است.

وی ادامه داد: هزینه خطوط آب رسانی ساری ۴۰ میلیون تومان است كه امیدواریم تا سال ۸۸ به بهره برداری رسد. فتاح با بیان این كه تصفیه خانه های استان قادر به از بین بردن همه املاح موجود در آب نیستند، افزود: شاید آبی كه در سطح استان پخش می شود از لحاظ كیفیت پایین باشد، ولی بهداشت آن هیچ مشكلی ندارد. وی با اشاره به فرسودگی شبكه های آب و برق در كل كشورگفت: متاسفانه دولت های قبل و فعلی هیچ بودجه ای را برای كاهش فرسودگی شبكه ها اختصاص نداده اند. وی ادامه داد: منطق دولت در خصوص عدم تخصیص اعتباراین است كه دولت فقط یك بار برای احداث سرمایه گذاری می كند وهزینه لازم برای رفع فرسودگی شبكه ها باید از نرخ آب و برق تامین شود. وی با بیان اینكه سدها با هدف های مشخص ساخته می شوند، افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی استان عمده ترین هدف از ساخت سد تامین آب مورد نیاز برای كشاورزی همچنین آب شرب برای استان است. وزیر نیرو با بیان این كه ۹۰ درصد برق از نیروگاه های حرارتی و ۱۰ درصد باقی مانده از نیروگاه های آبی تامین می شود، یادآور شد: شدت بارندگی دراستان به گونه ای است كه نمی توان در بلند مدت از سدها به صورت برق آبی استفاده كرد. وی از دوبرابرشدن ظرفیت سدهای برق آبی تا ۳ سال آینده خبر داد و افزود: ۹۵ سد بزرگ در كشور در حال ساخته شدن است كه در ردیف پروژ های ملی قرار دارند.وی با اشاره به سرمایه گذاری ۴ هزارمیلیارد تومانی در بخش آب، افزود: ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیز در بخش برق نیز مستقیماً توسط دولت نهم در سال ۸۷ صورت گرفته است.