حمید سیفی از لیگ برتر، استارت حضور در وزن ۱۲۰ كیلو را می زند و از این پس حریف فردین معصومی خواهد بود.

در سال هایی كه علیرضا حیدری كشتی گیر شماره یك وزن ششم بود و دوبنده ۹۶ كیلوی تیم ملی را بر تن داشت، حمید سیفی یكی از جدی ترین حریفان وی به شمار می رفت.

این كشتی گیر گرچه هیچگاه در این سال ها با تیم ملی كشتی آزاد به مسابقات جهانی و المپیك نرفت و دوبنده این وزن بین علیرضا حیدری، امیر گنجی و سعید ابراهیمی چرخش داشت؛ اما در قهرمانی ۲۰۰۵ آسیا به عنوان نخست دست یافت.

سیفی كه ۱۰۳ كیلو وزن دارد، دیگر در ۹۶ كیلو كشتی نخواهد گرفت و از این پس مدعی ۱۲۰ كیلو محسوب می شود تا در این وزن با فردین معصومی ملی پوش چهار سال اخیر برای عضویت در تیم ملی رقابت كند.

او استارت كار خود را با تیم راه آهن مشهد در رقابت های لیگ برتر خواهد زد.