مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد و گفت: برق اضطراری تهران در چارچوب فعالیتهای تخصصی ستاد مدیریت بحران تامین می شود.

"مهذب ترابی"در مورد توافقنامه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: به منظور هماهنگی و مدیریت در مواقع ضروری و کاهش میزان خطرپذیری در مواقع بحرانی، توافقنامه همکاری بین دو سازمان خدماتی به امضاء رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همکاری دو سازمان در پیشگیری از حوادث احتمالی و غیر مترقبه را مهم ارزیابی کرد و گفت:بررسی و مطالعه راهبردهای استراتژیک در مورد برق به منظور کاهش مشکلات خدمات رسانی و همچنین همکاریهای پژوهشی و تحقیقاتی در بخش هایی که دو سازمان نقاط مشترک کاری دارند در این توافقنامه لحاظ شده است.

ترابی تامین برق اضطراری، افزایش مقاومت شبکه برق شهر تهران و گسترش مشترکین دارای مولدهای اضطراری را از دیگر موارد توافقنامه یاد کرد.

وی توسعه انرژی های نو، فراهم شدن زمینه های همکاری علمی، فنی و نحوه تامین برق شهر تهران را در مواقع اضطراری از دیگر توافقات دو طرف ذکر کرد و بیان داشت: مقاوم سازی و نوسازی شبکه و تاسیسات نیز جزو دیگر توافقات است.

به گفته ترابی همکاری و مشارکت در خصوص بررسی چگونگی تغییر الگوی مصرف مشترکین، تدوین برنامه های جامع کاهش خطرپذیری شبکه توزیع برق تهران ناشی از بحران خشکسالی و همچنین همکاری در زمینه مبادله اطلاعات فنی، تخصصی مطالعاتی و نقشه های موجود از شبکه ها و طرح های انجام شده و در دست انجام از دیگر محورها و زمینه های همکاری است.

گفتنی است: به منظور ایجاد زمینه اجرای مفاد این توافقنامه، کمیته اجرایی برق در چارچوب فعالیت های تخصصی ستاد مدیریت بحران شهر تهران تشکیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تشکیل کمیته اجرایی برق را فراهم شدن زمینه های همکاری دو سازمان در مواقع نیاز دانست و گفت: قرار است در مواقع نیاز و بحران دو سازمان به هم در حل مشکلات احتمالی کمک کنند.