یك مقام وزارت برق و آب كویت از مذاكرات این كشور برای واردات روزانه ۲۰۰ میلیون گالون آب از ایران خبر داد.

به نقل از روزنامه كویتی القبس،معاون وزیر برق و آب كویت گفت این وزارتخانه در حال مذاكره با ایران برای واردات آب از این كشور است.

یوسف الحجیری افزود طی چند ماه گذشته مذاكرات منظمی در این خصوص میان مقامات وزارت برق و آب كویت و مقامات ایرانی انجام شده است.

او از اعلام آمادگی ایران برای صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون گالون آب به كویت خبر داد و گفت: در عین حال جزئیات مربوط به این پروژه نهایی نشده است.

الحجیری با تاكید بر تصمیم كویت برای واردات آب از ایران گفت این كار با هدف كاهش وابستگی كویت به دستگاه های آب شیرین كن انجام می شود.