برآورد اولیه‌ی دومین حراج خاورمیانه «بونامز» که در تاریخ ‌٢٤ نوامبر ‌٢٠٠٨ (نهم آذر) در دبی برپا

می‌شود، اعلام شد.

در این حراج ، آثار هنرمندان کشورهای ایران، الجزایر، لبنان،بحرین، مراکش، ترکیه، لیبی، پاکستان،عراق،مصر، هندوستان ، سوریه ، امارات متحده عربی و تونس به فروش می رسد.

ایرانی‌ها در این حراج بیشترین برآورد را به خود اختصاص داده‌اند. اثری از فرامرز پیلارام ‌٥٠٠ تا ‌٧٠٠ هزار دلار برآورد قیمت شده است که با توجه به قیمت‌های قبلی آثاراین هنرمند یک رکورد محسوب می‌شود.

پس از آن اثری از سهراب سپهری از مجموعه‌ی «درخت‌ها» ، ‌٤٠٠ تا ‌٦٠٠ هزار دلار برآورد قیمت شده و سپس پرویز تناولی با اثری از مجموعه «شاعر و هیچ» به قیمت ‌٣٠٠ تا ‌٤٠٠ هزار دلار قرار دارد .

سایر برآوردها عبارتند از: حسین زنده‌رودی( ‌٣٠٠ تا ‌٣٥٠ هزار دلار) ، فرهاد مشیری ( ‌٢٥٠ تا ‌٣٥٠ هزار دلار) ، محمد احصایی( ‌٢٥٠ تا ‌٣٥٠ هزار دلا) ، عباس کیارستمی ( ‌٤٠ تا ‌٦٠ هزار دلار) ، آیدین آغداشلو

(‌٦٠ /‌٣٠ تا ‌٤٠ هزار دلار)، رضا لواسانی (‌٢٠ تا ‌٢٥ هزار دلار)، کوروش شیشه‌گران (‌٢٥ تا ‌٣٥ / ‌٣٠ تا ‌٤٠ هزار دلار)، سمیرا علیخانزاده (‌١٤ تا ‌١٦ هزار دلار) ، ژازه طباطبایی (‌١٠٠ تا ‌١٢٠ / ‌٢٥ تا ‌٣٠ هزار دلار)، نصرالله افجه‌ای ( ‌١٥ تا ‌٢٠ / ‌١٥ تا ‌٢٠ هزار دلار) صادق تبریزی ( ‌٨ تا ‌١٠ هزار دلار) ، مهرداد شوقی (‌١٢ تا ‌١٦ هزار دلار)، نصرت‌الله مسلمیان (‌٢٠ تا ‌٢٥ هزار دلار)، مصطفی دشتی ( ‌١٠ تا ‌١٥ هزار دلار)، ف. رسولی (‌١٢ تا ‌١٥ هزار دلار) مصطفی دره‌باغی ( ‌١٢ تا ‌١٥/ ‌٨ تا ‌١٠ هزار دلار)، کاوه گلستان (‌١٠ تا ‌١٢ هزار دلار)، بهمن جلالی ( ‌٦ تا ‌٨ هزار دلار)، محمد فرنود (‌٨ تا ‌١٠ هزار دلار)،منوچهر یکتایی (‌٢٥ تا ‌٣٥ هزار دلار)، محسن وزیری‌مقدم ( ‌٤٠ تا ‌٥٠ هزار دلار)، رضا مافی (‌٣٥ تا ‌٤٥/ ‌٣٠ تا ‌٣٥ / ‌٤٠ تا ‌٦٠/ ‌٥٠ تا ‌٧٠ هزار دلار)، ابوالقاسم سعیدی ( ‌٥٠ تا ‌٧٠ هزار دلار)، )، مسعود عربشاهی (‌٦٠ تا ‌٨٠ هزار دلار)، صداقت‌جباری ( ‌١٠٠ تا ‌١٥٠ هزار دلار) ، رضا درخشانی (‌٧٠ تا ‌٩٠ هزار دلار)، فریده لاشایی (‌٣٠ تا ‌٤٠ هزار دلار)، سیراک ملکونیان (‌٤٥ تا ‌٥٥ / ‌٤٥ تا ‌٥٥ هزار دلار)، کوروش ادیم ( ‌٦ تا ‌٨ هزار دلار) پوران جین‌چی (‌١٥ تا ‌٢٠ هزار دلار)، ملکه نائینی (‌١٤ تا ‌١٦ هزار دلار) فرح اصولی ( ‌٢٠ تا ‌٣٠ هزار دلار)، علی اکبر صادقی (‌٣٥ تا ‌٤٥ هزار دلار)، گلناز فتحی ( ‌٢٨ تا ‌٣٢ هزار دلار)، افشین پیرهاشمی (‌٣٠ تا ‌٤٠ هزار دلار)، پویا آریانپور (‌١٥ تا ‌٢٠ هزار دلار) و رکنی حائری‌زاده (‌٣٥ تا ‌٤٥ هزار دلار)،علیرضا اسپهبد (‌٥٠ تا ‌٧٠ هزار دلار)، قاسم حاجی‌زاده (‌١٨ تا ‌٢٥ هزار دلار)، واحد خاکدان (‌٢٥ تا ‌٣٥ هزار دلار)، آنه محمد تاتاری ( ‌٨ تا ‌١٢ هزار دلار)، هوشنگ پزشک‌نیا (‌٣٥ تا ‌٤٥ هزار دلار)، ناصر اویسی ( ‌٤٠ تا ‌٥٠ / ‌٢٥ تا ‌٣٥/ ‌١٥ تا ‌٢٥ هزار دلار)، محمدعلی ترقی‌جاه (‌٢٥ تا ‌٣٥ / ‌٣٠ تا ‌٤٠ هزار دلار)، بهجت صدر (‌١٢ تا ‌١٥ هزار دلار) ، شیرین نشاط (‌١٥ تا ‌٢٥ / ‌٢٠ تا ‌٣٠ هزار دلار)، بهمن دادخواه (‌٨٠ تا ‌١٠٠ هزار دلار)، صادق تیرافکن ( ‌١٠ تا ‌١٤ هزار دلار) شیرین علی‌آبادی ( ‌١٥ تا ‌١٨ هزار دلار)، مارکو گریگوریان ( ‌٦٥ تا ‌٧٥ هزار دلار) و حسین کاظمی (‌٤٥ تا ‌٥٥ هزار دلار ).