یكی از دلایل اتلاف در شبكه برق كشور وجود انشعاب های غیر قانونی بوده كه وزارت نیرو تاكنون حدود ۱۲۰هزار فقره انشعاب غیر قانونی را در استان خوزستان جمع آوری كرده است.

سید پرویز فتاح وزیر نیرو با بیان این كه بر اساس قانون امكان صدور مجوز كنتورهای برق و آب برای حاشیه نشین های شهرها وجود ندارد، گفت: از این رو بسیاری از حاشیه نشین های شهرها با سوراخ كردن لوله های آب و انشعاب های غیر قانونی برق زمینه اتلاف را در شبكه های سراسری آب و برق فراهم كرده اند.

وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر جمع آوری انشعابات غیر مجاز آب و برق ، تصریح كرد: از این رو تاكنون حدود ۱۲۰هزار انشعاب غیر مجاز برق در استان خوزستان جمع آوری شده و برای جمع آوری سایر انشعابات غیر مجاز نیز در استان های خراسان و ... نیز اقدام خواهیم كرد.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به دست كاری غیر قانونی برخی از كنتورهای برق ، اظهار داشت: این اقدام یك تخلف محسوب می شود كه با نظر قوه قضاییه ، وزارت نیرو می تواند مجوز كنتور وانشعابات دستكاری شده یا غیر قانونی را باطل كند.

فتاح در مورد تعهدات وزارت نیرو در سایر كشورها هم، توضیح داد: وزارت نیرو به جز سوریه و عراق تعهد جدید دیگری ایجاد نكرده و مابقی تعهدات مربوط به سال ۱۳۸۶ است.