مدیر گروه تعرفه دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد انرژی وزارت نیرو گفت: ۴۵ درصد مشترکان صنعت برق که ۷۰ درصد مصرف بخش خانگی را به خود اختصاص می دهند، به صورت پلکانی مشمول افزایش قیمت برق می شوند.

مریم مشهودی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص الگوی مصرف برق و مدیریت آن در بخش خانگی گفت: ۴۵ درصد مابقی که مشترکان پرمصرف بخش خانگی محسوب می شوند، ۷۰ درصد مصرف این بخش را به خود اختصاص می دهند که به صورت پلکانی مشمول افزایش قیمت برق می شوند.

مدیر گروه تعرفه دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد انرژی وزارت نیرو افزود: برای مناطق غیرگرمسیر در ماههای غیر گرم، معیار مصرف برق ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماههای گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت است، طبق آمار مصارف مشترکان خانگی در سال ۸۵ معادل ۵۵ درصد از مشترکان خانگی مناطق عادی که ۳۰ درصد مصرف انرژی خانگی را دارند، در ماه کمتر از الگوی تعیین شده مصرف می کنند و مشمول افزایش نرخ نمی شوند.

وی تصریح کرد: تامین برق با صرف هزینه های هنگفتی که فقط بخش کوچکی از آن در قبوض برق مشاهده می شد، صورت می گیرد، این درحالی است که فرآیند تولید، انتقال و توزیع این انرژی پاک، بسیار گران قیمت است که هزینه های آن به اقتصاد ملی و جامعه تحمیل می شود.

مشهودی گفت: بهای برق در ایران به دلیل تخصیص یارانه های دولتی بسیار اندک است و تنها سهم بسیار کوچکی از قیمت واقعی برق از مصرف کننده دریافت می شود.

وی متوسط نرخ فروش یک کیلووات ساعت برق در سال ۸۷ در بخش خانگی را ۱۳۰ ریال عنوان و تصریح کرد: این درحالی است که متوسط نرخ آزاد برق براساس مصوبه هیئت وزیران به ازای هر کیلووات ساعت ۷۲۱ ریال تعیین شده، ضمن اینکه متوسط هزینه تمام شده برق بخش مصرف خانگی بیش از ۷۲۱ ریال است.

مشهودی ادامه داد: ناچیز بودن بهای برق در بخش خانگی سبب رشد فزاینده مصرف آن در سالهای اخیر شده که البته بخش عمده افزایش مقدار متوسط سرانه مصرف برق در این بخش به دلیل استفاده از لوازم برقی است، این درحالی است که مطابق آمارها روش رشد مصرف برق از سال ۷۸ تا ۸۲ یکنواخت و افزایش اندکی داشته، سال ۸۳ رشد منفی شده و از سال ۸۳ تا ۸۵ که تعرفه برق خانگی براساس الزام قانون تثبیت قیمتها ثابت بوده، افزایش چشمگیری داشته است.

وی نادرست بودن نظام قیمت گذاری برق را یکی از دلایل رشد بی رویه مصرف برق در بخش خانگی دانست و اظهار داشت: به استناد بند ط تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۵ و بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ وزارت نیرو مکلف شد برای مصارف خانگی الگوی مصرف تعیین کند، بر این اساس تعرفه برق مصارف خانگی در سال گذشته به گونه ای تدوین شد که بهای برق مشترکینی که ماهانه طبق الگوی تعیین شده مصرف می کنند، مشمول افزایش نرخ نشده و بهای برق مصرفی آنها مطابق تعرفه برق سال ۸۳ محاسبه گردد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو یادآور شد: از سوی دیگر، مشترکانی که بیش از معیار تعیین شده برق مصرف می کنند، غیر از بهای انرژی به صورت پلکانی مشمول پرداخت بهای مازاد بر الگوی مصرف نیز می شوند؛ هرچند با تغییراتی که درتعرفه برق خانگی حاصل شده هنوز متوسط نرخ فروش ۶/۱ متوسط هزینه تمام شده برق است اما واقعیت این است که شیوه مصرف مشترکان خانگی بهبود یافته و نرخ رشد مصرف در سال ۸۶ منفی بوده است.

مشهودی گفت: چگونگی مصرف برق از عوامل بسیار تاثیرگذار بر روی هزینه های تامین این انرژی است، بنابراین با الگوی مناسب مصرف می توان نقش مثبتی در کاهش روند رشد مصرف برق و در نتیجه کاهش هزینه های آن ایفا نمود.

مدیر گروه تعرفه دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد انرژی وزارت نیرو ادامه داد: معیار مصرف خانگی با توجه به مصرف برق یک خانوار معمولی ساختمانی با الگوی شهری و استفاده از تجهیزات الکتریکی تعیین شده، این الگو با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور در ماههای گرم و سرد متفاوت است.