آفتاب

آب و برق دستگاه های دولتی پرمصرف قطع می شود

آب و برق دستگاه های دولتی پرمصرف قطع می شود

آب و برق دستگاه های دولتی پرمصرف طبق اختیار قانونی وزیر نیرو قطع می شود.

کد N390206

وبگردی