فرسودگی شبكه توزیع و آبرسانی استان بوشهر باعث افزایش هدررفت آب شده است. بهمن بهروزی معاون مهندسی و توسعه شركت آب و فاضلاب استان بوشهر درگفت وگو با ایرنا گفت: با توجه به خشكسالی و كاهش آب ورودی ضرورت اصلاح شبكه های آبرسانی این استان را دو چندان كرده است. وی اظهارداشت:امسال برای اصلاح شبكه های آبرسانی این استان ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است. بهروزی بیان كرد: با این میزان اعتبار ۲۰۰كیلومتر از شبكه های آبرسانی درشهرها اصلاح خواهد شد. وی اظهارداشت: پارسال نیز با اعتبار ۷۵میلیارد ریال ۱۱۸كیلومتر از شبكه آبرسانی استان بوشهر نوسازی شد. این مقام مسوول اضافه كرد: همچنین برای مقابله با خشكسالی و زون بندی شبكه های آب شهری استان بوشهر ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی گفت: هم اینك روزانه استان بوشهر با كمبود ۷۰هزار متر مكعب آب روبرو است. بهروزی افزود: همزمان با اصلاح شبكه های آبرسانی باید با مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب مشكلات فرارو را پشت سر گذاشت.