حدود ۶۰میلیارد ریال اعتبار برای تكمیل مجتمع های آبرسانی نیمه تمام در شهرستان جیرفت نیاز است. «محمدعلی بهروز»فرماندار جیرفت در جنوب استان كرمان به ایرنا، اظهارداشت: در این شهرستان ۱۹مجتمع آبرسانی در دست احداث است. وی گفت: امسال فقط برای دو پروژه مجتمع آبرسانی در دست اجرا در این شهرستان شامل «ابراهیم آیادشوره ای» و «باغ علی شیر» از محل دو درصد درآمد نفت، اعتبار اختصاص داده شده است. وی افزود: با اعتبار در نظر گرفته شده عملیات اجرایی دو پروژه مذكور به اتمام نخواهد رسید. بهروز گفت: با توجه به بحران آب در منطقه ضروری است برای تسریع در تكمیل ۱۹مجتمع آبرسانی در دست اجرا در این شهرستان توجه ویژه شود.

وی افزود: اگر اعتبار موردنیاز برای تكمیل این تعداد مجتمع آبرسانی به موقع تخصیص داده نشود به تاسیسات ایجاد شده در این مجتمع ها خسارت وارد خواهد شد وی گفت: در صورت همكاری دستگاههای اجرایی مرتبط در تخصیص اعتبار برای تكمیل این تعداد مجتمع آبرسانی با پایان برنامه چهارم توسعه ۸۵درصد از مناطق روستایی این شهرستان دارای شبكه آب آشامیدنی خواهند شد. بهروز افزود: در حال حاضر ۶۷درصد از مناطق روستایی این شهرستان دارای شبكه آب آشامیدنی هستند. فرماندار جیرفت افزود: از ۲۰۱روستای بالای ۲۰خانوار در این شهرستان تعداد ۹۶روستای آن آب آشامیدنی ندارند.