حجم كل ریزشهای جوی در كشور در سال آبی جاری (از مهر ۸۶ تا كنون) معادل ۲/۲۴۶ میلیمتر بوده و این آمار حاكی از این است كه این مقدار بارندگی در مقایسه با میانگین دوره مشابه سال گذشته ۵۰ درصد كاهش داشته است.

متوسط بارندگی ۴۰ ساله كشور معادل ۲/۲۴۹میلیمتر محاسبه شده است بنابراین در این دوره بارندگی كشور سالانه ۱۹/۰ میلیمتر كاهش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، حجم كل ریزش‌های جوی در سطح كشور از مهر سال گذشته تا ۱۸ اردیبهشت ماه جاری در سال آبی ۸۷-۸۶ بالغ بر ۱۷۸/۲۰۴ میلیارد متر مكعب برآورد شده كه معادل ۹/۱۲۳ میلیمتر بارندگی است.

این مقدار بارندگی در مقایسه با میانگین دوره مشابه ۳۹ ساله ۹/۲۲۵ میلیمتر و دارای ۴۵ درصد كاهش و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته معادل ۲/۲۴۶ میلیمتر یعنی ۵۰ درصد كاهش داشته است.

در طول دوره آماری ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۵ یك روند افزایشی به میران ۳۶/۰ میلیمتر وجود داشته و از این سال به بعد یك روند كاهشی با افت سالیانه ای به میزان ۷/۱ میلیمتر مشاهده می شود كه می تواند ناشی از اثرات تغییرات اقلیمی باشد.