مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان یزد خواستار تخصیص اعتبار لازم برای آماده سازی مجموعه های مسكن مهر شد. به گزارش ایسنا، محمدرضا محمدی افزود: اعتبار سال گذشته این فصل با وجود نداشتن پدیده خشكسالی یك میلیارد و۷۲۰ میلیون تومان بوده است. محمدی ادامه داد: با این میزان اعتبار در سال گذشته ۱۶۸ كیلومتر شبكه اصلاح و یك درصد از پرت شبكه جلوگیری شد. وی تاكید كرد: كاهش یك درصدی پرت شبكه به منزله جلوگیری از پرت سالیانه ۸۲۰ میلیون مترمكعب آب است. مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تصریح كرد: با اصلاح ۱۶۸ كیلومتر از شبكه آب استان امكان واگذاری ۶ هزار انشعاب در سال گذشته فراهم شد.