دولت برای مقابله با خشکسالی با اتخاذ تصمیمات ویژه، سهم هر استان از اعتبارات مربوط به این موضوع را تعیین کرد. براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای کاهش آثار ناشی از خشکسالی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای استان های دچار خشکسالی اعتبار ویژه یی اختصاص می یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و احکام مقرر هزینه شود. همچنین کارگروه تخصصی مرکب از نمایندگان اصلی ستاد خشکسالی تشکیل و جلسات کارگروه با ریاست دبیرستاد به طور منظم برگزار خواهد شد بر این اساس دبیرخانه ستاد مکلف است با طراحی فرمی جامع برای دریافت گزارش آماری و عملکرد ستاد های ملی و استانی، پس از بحث و کارشناسی در کارگروه، نتایج آن را جهت تصمیم گیری به ستاد ارائه کند.

بر اساس این گزارش ، استان هایی که سهمیه آرد آنان بیش از ۱۰کیلوگرم است باید به گونه یی اقدام کنند که سرانه مصرف به ۱۰کیلوگرم کاهش یابد و سایر استان هایی که سهمیه سرانه آنها کمتر از ۱۰کیلوگرم است باید همانند گذشته اقدام کنند. همچنین به دستگاه های اجرایی استانی اجازه داده می شود از اعتبارات تملک دارایی تا سقف ۵ درصد جهت عملیات اضطراری خشکسالی با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوط و تصویب ستاد حوادث استان در قالب پروژه مشخص اقدام کنند، از سوی دیگر دستگاه های ملی نیز می توانند تا سقف ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی خود را در قالب پروژه مشخص پس از تصویب ستاد خشکسالی هزینه کنند.

براساس این مصوبه، استان های فارس، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان استان هایی هستند که بارندگی آنها در سال زراعی جاری نسبت به متوسط بارندگی در درازمدت کمتر از میانگین قابل قبول است.

ارائه امکانات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استان های تحت تاثیر خشکسالی با درخواست استانداران به وزارت کشور و با هماهنگی دبیرخانه ستاد با تنظیم تفاهمنامه بین وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با در نظر گرفتن حداقل هزینه های مرتبط با سوخت و مانند آن اقدام می شود تا به صورت موقت از آنها در مدت شش ماه استفاده شود. به گزارش مهر برای استان فارس ۳۹۰ میلیارد ریال، خوزستان۳۳۷ میلیارد ریال، خراسان جنوبی ۸۴ میلیارد ریال، کرمان۲۰۰ میلیارد ریال، خراسان رضوی ۲۹۰ میلیارد ریال، ایلام ۷۰ میلیارد ریال، کهکیلویه و بویراحمد ۹۰ میلیارد ریال، کرمانشاه ۸۵ میلیارد ریال، بوشهر ۶۰ میلیارد ریال ، هرمزگان ۶۵ میلیارد ریال، اصفهان ۱۲۰ میلیارد ریال، یزد ۵۰ میلیارد ریال، چهارمحال و بختیاری۷۰ میلیارد ریال و سیستان و بلوچستان ۶۵ میلیارد ریال اعتبار جهت خشکسالی در نظر گرفته شد.

ارقام مذکور مشخصاً برای اجرای طرح های اضطراری تامین آب شرب انسانی و دامی، تهیه و تامین علوفه، خرید دام، تهیه و تامین تانکر آبرسانی ثابت و سیار هزینه می شود. در همین حال، برای استان های خراسان شمالی پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، سمنان پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و لرستان ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شد. این اعتبار برای سه استان فوق فقط برای خرید علوفه هزینه می شود.

اعتبار متمرکز به عنوان عملیات اضطراری خشکسالی در اختیار وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی هر یک مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب فعالیت های مشخص اضطراری خشکسالی که به تصویب ستاد می رسد، قرار می گیرد. همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال جهت موارد خاص استان ها در اختیار دبیرخانه ستاد خشکسالی مستقر در وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از تصویب ستاد ابلاغ و به مصرف برسد.