مصوبات سفر اسفندماه سال ۸۴رئیس جمهوری به استان چهارمحال وبختیاری در بخش آب روستایی محقق شده است. «فریبرز قائدامینی »معاون مهندسی و توسعه شركت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال وبختیاری در گفت وگو با ایرناافزود: در سفر هیات دولت به این استان ۵۰میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آب وفاضلاب روستایی اختصاص یافت. وی عمده طرحهای اجرا شده از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان را اجرای مجتمع های آبرسانی عنوان كرد. به گفته وی،مجتمع های آبرسانی شیرانی شامل ۱۰روستا و شهرك های حاشیه لردگان با صرف این اعتبارات به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است. وی اضافه كرد:برای این روستاها كه از كمبود آب آشامیدنی رنج می بردند دو حلقه چاه، مخزن بتنی به ظرفیت یكهزارمترمكعب و دو ایستگاه پمپاژ ساخته شده است. تعداد ۶۱هزار مشترك از خدمات شركت آب وفاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری بهره مندشده اند.