رئیس مركز پژوهش های مجلس از سوی غلامعلی حدادعادل مامور رسیدگی به چگونگی افزایش قیمت برق و گاز شد. به گزارش ایسنا، در پی وصول برخی گزارش های مردمی در خصوص افزایش بی سابقه و فراتر از قانون قیمت گاز و برق مصرفی خانوارها و تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس، « غلامعلی حدادعادل» رئیس مجلس شورای اسلامی به « احمد توكلی» رئیس مركز پژوهش های مجلس ماموریت داد تا موضوع را بررسی و در صورت صحت، راه حلی برای آن پیشنهاد نماید. رئیس مجلس در نامه خود به احمد توكلی آورده است:در سال ۸۷ از طرق گوناگون شكایاتی از افزایش بی سابقه قیمت گاز و برق به اینجانب واصل شده است. اكنون با ارسال مجموعه ای از قبض های «گاز بها» كه به درخواست اینجانب از سوی دلخوش نماینده صومعه سرا تهیه شده، پیشنهاد می كنم دستور فرمایید یك بررسی كارشناسانه در این باب به عمل آید تا اولاً مشكل به صورت دقیق مشخص شود و منشا آن و راه حل آن نیز معلوم گردد.