معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مصرف برق در شبكه سراسری كشور را حدود ۳۱ هزارمگاوات عنوان كرد و گفت: پیش بینی می شود كه این میزان در تیرماه و اوایل مرداد به ۳۸ هزارمگاوات افزایش یابد. محمد احمدیان گفت: تولید برق در ایران طی سالهای اخیر تقریبا معادل مصرف بوده و بر این اساس امید می رود نیاز ۳۶ هزارمگاواتی برق كشور را بتوان با تولید نیروگاه ها پوشش داد.به گزارش مهر، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: درشرایط فعلی به علت محدودیت درمنابع برقی كشور، امكان افزایش تولید بیشتر برق وجود ندارد و باید كمبودها را با صرفه جویی برطرف كرد.