هفتمین شماره دوفصلنامه مطالعات "هنر اسلامی" ویژه پائیز و زمستان ۸۶ با مطالبی درباره هنرهای تجسمی، کاربردی و پژوهش هنر منتشر شد.

شماره جدید "هنر اسلامی" با بخش هنرهای تجسمی آغاز می‌شود. در این بخش مقالاتی تحت عنوان "جایگاه مضمونی و زیباشناسی شعر در نگاره‌های خمسه شاه تهماسبی" و "پیامبران اولوالعزم در نگاره‌های قصص‌ الانبیا ابوسحاق نیشابوری" منعکس شده است.

بخش پژوهش هنر می‌پردازد به "کاربرد نقوش انتزاعی فلزکاری دوران سلاجقه در طراحی مبلمان فضای سبز شهری" و "تحولات ایران در عصر صفوی و نمود آن در هنر نگارگری". در ادامه "تزیینات کتیبه‌ای آستانه مقدسه قم" و "بررسی تزیینات محراب‌های مسجد جامع ساوه" در بخش معماری و "تجلی طرح و نقش منسوجات چینی در هنرهای ایلخانی" در بخش هنرهای کاربردی کار را تمام می‌کند.

هفتمین شماره دوفصلنامه مطالعات "هنر اسلامی" ویژه پاییز و زمستان ۸۶ به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر مهناز شایسته‌فر در ۱۶۰ صفحه منتشر شده است.