به ازای مصرف هر عدد لامپ كم مصرف ۶۰هزار تومان به اقتصاد ملی كمك می شود. حسین لوایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) در گفت و گو با ایرنا گفت:هم اكنون استفاده از لامپ های كم مصرف در جهان به سالانه چهار میلیارد عدد رسیده است ، در حالی كه این میزان در ایران سالانه ۱۰تا ۱۵میلیون عدد می باشد. وی در ادامه اظهار داشت: استفاده از لامپ كم مصرف بیش از ۱۵سال است كه در جهان شروع شده و در سطح وسیعی تولید می شود.برخی از كشورهای جهان استفاده از لامپ های رشته ای را به طور كلی ممنوع كرده اند. به گفته لوایی، در برخی كشورها پروانه ساختمان فقط مشروط به استفاده از لامپ كم مصرف صادر می شود.در برخی كشورها برای تبلیغ و گسترش استفاده از لامپ های كم مصرف این نوع لامپ ها را به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

لوایی یاد آور شد: مطالعات زیادی در ایران در سال های ۷۶تا ۷۹در مورد استفاده از لامپ های كم مصرف شروع شد ، اما متأسفانه در آن زمان برای تولید این نوع لامپ ها اقدامی نشد. اما از سال ۷۹تولید لامپ های كم مصرف در كشور آغاز شد كه تا سال ۸۵حدود ۱۶میلیون شعله لامپ كم مصرف در كشور تولید شد. وی تأكید كرد: رقم تولید لامپ های كم مصرف توسط وزارت نیرو سالانه حدود ۶میلیون عدد بود كه با تدابیر انجام شده از سوی این وزارتخانه در صدد هستیم با حمایت و تجهیز تولیدكنندگان داخلی تولید سالانه را به ۴۰میلیون عدد افزایش دهیم. این مقام مسئول گفت: ارزش اقتصادی هر عدد لامپ كم مصرف با توجه به اهمیت صرفه جویی در استفاده از انرژی الكتریكی ،حدود ۵۰درصد یك بشكه نفت است. سرانه استفاده از لامپ های كم مصرف در كشور به ازای هر سه یا چهار نفر یك لامپ است ،در حالیكه این میزان در جهان به ازای هر (۱‎/۵یك و نیم) نفر یك لامپ است.