معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: هیچ سدی در نیمه نخست سال آبی جاری بخصوص زمستان، به خاطر سیلاب وسرریز نشدن، تخلیه نشده است. رسول زرگر به واحد مركزی خبر درباره این كه عده ای كمبود ذخیره آب پشت سد ها را تخلیه آب سد ها می دانند، گفت : بیشتر سدهای كشور برف آبی هستند یعنی ذخیره آنها از آب شدن برف تأمین می شود و نیازی به تخلیه آنها نیست. وی افزود : در سدهای سیلابی عملكرد ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته را بررسی می كنیم و سد را در شرایطی قرار می دهیم تا در صورتی كه سیلاب، جاری شد این نوع سد ها پرشود. زرگر گفت : بر اساس پیش بینی وزارت نیرو در ابتدای آبان، میزان بارندگی را ۲۰ درصد كمتر از میزان همیشگی اعلام كردیم كه نشان می دهد منتظر سیلاب نبودیم و آب هیچ سدی نیز به خاطر سرریز نشدن، تخلیه نشده است.