مدیرعامل شركت توزیع برق استان یزد خاموشی های كنونی را پراكنده، برنامه ریزی شده و ناشی از كمبود برق در شبكه سراسری ذكر كرد. محمدرضا صحتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه بر اساس برنامه ریزی شركت توزیع باید در سال جاری خاموشی ها تا حد صفر كاهش می یافت، تأكید كرد: خشكسالی و كاهش تولید نیروگاه های برق آبی - استان نیز تأثیر گذار بوده و خاموشی های پراكنده كنونی نیز ناشی از كمبود برق در شبكه سراسری است وی افزود: برای مواجه نشدن با كمبود ناگهانی برق در شبكه پیش بینی هایی شده است كه در این حالت خاموشی های گردشی در محلات برنامه ریزی شده و خاموشی های كنونی نیز از این نوع است كه وجه تمایز آن مرتب و روزانه نبودن آن است.