بیستمین شماره ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه "رواق هنر و اندیشه" ویژه اسفند ۸۶ با نوشتارهایی درباره مجموعه "مدار صفر درجه" منتشر شد.

شماره جدید ماهنامه "رواق هنر و اندیشه" با مطلبی تحت عنوان "صورت تمدن غرب" آغاز می‌شود و با مطلبی درباره "نشانه‌ها و هنجارها در رادیو جوان" ادامه می‌یابد.

"بحران معنا در دین و هنر"، مطلبی در باب "اسطوره و هنر"، بررسی "اسطوره‌های صهیونیستی"، مطلبی درباره فیلم خارجی "تاوان"، تأملاتی بر تصویر تاریخ در تلویزیون ایران و پرونده مجموعه "مدار صفر درجه" در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.

این پرونده شامل مطالبی است چون نقد روایت، تحلیل مضمونی و بررسی این مجموعه از بعد مضامین سیاسی. مطلبی درباره "غرب، ارتباطات و رسانه" و مقاله‌ای درباره مبانی سینما به کار این شماره پایان می‌دهد.

بیستمین شماره ماهنامه تخصصی خانه هنر و اندیشه "رواق هنر و اندیشه" ویژه اسفندماه ۸۶ به صاحب امتیازی مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما و سردبیری وحید حیاتی در ۱۲۰ صفحه در دسترس علاقمندان است.