یكی از سالن های نگارخانه خیال به نام جواد حمیدی از پیشگامان نقاشی نوگرای معاصر ایران نامگذاری شد. به گزارش صبا، این مؤسسه در راستای نامگذاری گالری ها و نگارخانه های خود به نام بزرگان و پیشگامان هنر ایران پس از نامگذاری دو نگارخانه به نام استادان «مرتضی ممیز» و «حسین لرزاده» سومین نگارخانه مشاهیر را به نام استاد زنده یاد «جواد حمیدی» چهره پیشكسوت و ارزشمند هنری و از پایه گذاران نقاشی نوگرای معاصر نامگذاری كرد.

این مجموعه هدف خود را ارج نهادن به پیشگامان هنر و آشنایی هر چه بیشتر جوانان، هنر پژوهان و هنرمندان كشورمان با چهره های درخشان هنر و فرهنگ ملی عنوان كرد.