هیأت وزیران با اختصاص وام ۱۵۰ میلیون یوروئی از محل حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری در طرح احداث سد و نیروگاه »بوبوكه« در كشور نیكاراگوئه موافقت كرد. به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این مصوبه بانك توسعه صادرات ایران به عنوان بانك عامل تعیین شده است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مكلف است با رعایت این تصویب نامه تا دو هفته نسبت به انعقاد قرار داد عاملیت یا بانك توسعه صادرات ایران اقدام كند.دوره ساخت و تنفس وام ۵ سال و دوره بازپرداخت اقساط شامل اصل و فرع ۱۰ سال است كه در ۲۲ قسط مساوی و با نرخ سود تسهیلات ۵ درصد در سال تعیین شده است. بر اساس این گزارش، صندوق ضمانت صادرات ایران مكلف شده است به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ تصمیمات كافی، صد درصد ریسك سیاسی عدم ایفای تعهدات از سوی دولت نیكاراگوئه و نیز ریسك تجاری شركت پروژه را تضمین كند.

ریسك سیاسی شامل سلب مالكیت، عدم انتقال ارز، جنگ و عدم ایفای تعهدات قرار دادی دولت نیكاراگوئه است. در صورت تحقق ریسكهای سیاسی و تجاری مطرح شده و عدم باز پرداخت هر یك از اقساط تسهیلات اعم از اصل و فرع توسط شركت مجری پروژه، صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به تأمین و پرداخت اصل و سود اقساط به حساب ذخیره ارزی و سهم سود بانك عامل به حساب بانك عامل اقدام می كند و شركت مجری پروژه موظف به پرداخت حق بیمه متناسب با بیمه نامه دریافتی است. این گزارش می افزاید: به منظور اجرای طرح، شركت پروژه توسط وزارت نیرو تعیین و حداكثر تا یك ماه به بانك توسعه صادرات ایران معرفی می شود، این شركت از تسهیلات موضوع این تصویب نامه در قالب انعقاد قرار داد با بانك توسعه صادرات ایران به عنوان بانك عامل و در چارچوب مفاد این تصویب نامه قرار داد عاملیت مربوط استفاده خواهد كرد.بر اساس این مصوبه توجیه فنی، مالی و انتقادی طرح احداث سد و نیروگاه « بوبوكه» و رعایت حداكثر ساخت داخل تجهیزات طرح كه به تأیید وزارت نیرو رسیده باشد برای بانك عامل كفایت می كند.تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی برای تامین منابع مورد نیاز سایر طرحهای مورد نظر در كشور نیكاراگوئه با معرفی وزارت نیرو و با رعایت شرایط مندرج در بندهای «الف»،« ه»،« و»،«ز »بند «ج» ماده ۵ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می شود.