در زمان حاضر ۹۸‎/۲درصد از جمعیت شهری استان گلستان تحت پوشش شركت آب وفاضلاب شهری گلستان قرار دارند. «علی اكبر نیك نژاد»معاون خدمات مشتركین و درآمد شركت آب وفاضلاب شهری گلستان در گفت و گو با ایرنا، جمعیت شهری بهره مند از آب آشامیدنی در این استان را ۸۶۹هزار و ۳۷۲نفر اعلام كرد. وی با اشاره به معافیت تعدادی از شهروندان گلستانی از پرداخت آب بها تصریح كرد: در زمان حاضر ۱۰‎/۳درصد از مشتركین گلستانی از پرداخت آب بها معاف هستند. به گفته وی مشتركین گلستانی كه كمتر از هفت متر مكعب در ماه آب مصرف كنند از پرداخت آب بها معاف می باشند. وی افزود: همچنین ۵۶‎/۱درصد مشتركین دیگر نیز زیرالگوی مصرف آب استفاده می كنند. نیك نژاد اضافه كرد: ۳۱ درصد مشتركین این شركت نیز تا دو برابر الگو آب مصرف می كنند. معاون شركت آب وفاضلاب شهری گلستان افزود: ۲‎/۶درصد دیگر مشتركین خانگی در این استان بیش از دو برابر الگو آب مصرف می كنند.