بحثی كه در مورد آلوده شدن منابع زیرزمینی تهران به نیترات مطرح شده بود، بیشتر جنبه بازدارندگی داشت و در مورد آن بزرگنمایی شده بود. ستار محمودی مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب به ایسنا گفت: در تهران سالانه بیش از یك میلیارد متر مكعب آب مصرف می شود كه نزدیك ۷۳ درصد از آن از منابع سطحی است كه نیتراتی شدن برای این بخش از آب به هیچ عنوان مطرح نیست. وی ادامه داد: كمتر از ۳۰ درصد آب مورد نیاز شهر تهران از چاه هایی در ۳ نقطه حوزه رودخانه كن، منطقه قلعه مرغی و قسمت هایی از جنوب تهران برداشت می شود.

به گفته وی كرد: در سال های گذشته در منطقه قلعه مرغی اتفاق افتاده كه نیترات چاهی از میزان استاندارد تجاوز كند كه آن چاه از رده خارج شده و در ارتباط با مناطقی در قسمت های جنوب تهران به سمت كارخانه سیمان نیز وضعیت مشابهی با چاه های قلعه مرغی روی داد كه آنها نیز از رده خارج شدند، ولی در حوزه رودخانه كن مطلبی درباره نیتراتی شدن گزارش نشده است.