مراكز مطالعاتی انرژی جهان براساس نتایج حاصل از مطالعات جامعی كه در زمینه گرایش های انرژیتیك جهانی در آینده به عمل آورده اند چنین اعلام می دارند كه در آینده جمعیت، بهره وری و سهم برق از كل انرژی مصرفی افزایش می یابد در حالی كه شدت مصرف انرژی رو به كاهش خواهد گذاشت همچنین روند واقعی رشد ظرفیت تولید انرژی الكتریكی در دنیا به توسعه فناوری های دیگر در آینده نیز وابسته خواهد بود. به عنوان مثال حمل ونقل برقی می تواند مصرف برق را تا حدود ۱۵ درصد در ۵۰ سال آینده افزایش دهد كه این امر خود تا حدودی به كاهش استفاده از فرآورده های نفتی منجر خواهد شد. اما لزوماً به این معنی نیست كه ظرفیت تولید برق به روش سنتی افزایش یابد (باتوجه به پیش بینی به عمل آمده تولید برق از طریق پیل سوختی و توسعه فناوری ذخیره سازی برق محقق خواهد شد). براین اساس پیشنهاد شده است كه در ۳ دوره كوتاه، میان و دراز مدت اقدامات مشروحه زیر جهت تحقق اهداف فنی و اقتصادی پیش بینی شده به عمل آید. در كوتاه مدت در دهه آینده باید تأكید بر حصول اهداف فنی زیر باشد.۱: به كارگیری و استفاده از سیستم های الكترونیك قدرت براساس سیلیكون و پست سیلیكون (Post silicon) برای كنترل و پایش سیستم تأمین برق

.۲ یكپارچه سازی تولید غیرمتمركز و ذخیره سازی محلی در قالب یك معماری جدید شبكه مناسب برای بازار رقابتی آینده

.۳ ایجاد خدمات و سرویس های جدید، مناسب، دارای تعامل مشتری و مبتنی بر نیازهای مشتری

.۴ تسریع در به كارگیری جهانی فناوری های فسیلی تمیز كه بهترین و مؤثرترین شیوه انرژی الكتریكی را تولید می نمایند.

.۵ توسعه سیستم های تولید انرژی الكتریكی كه از نظر زیست محیطی برای كشورهای در حال توسعه مناسب می باشند.

.۶ افزایش سرعت تحقیق و توسعه در زمینه هایی كه تحول بالقوه انرژی های تجدید پذیر و تولید انرژی هسته ای در آنها امكان پذیر است.

.۷ تسریع پروژه های تحقیق وتوسعه در مورد افزایش

بهره وری تجهیزات سمت مصرف كننده های برق و

فناوری هایی كه بهره وری را به طور كلی افزایش می دهند از جمله توانمندی های مرتبط با ذخیره سازی برق در حجم زیاد در میان مدت حدود ۲ یا ۳ دهه دیگر زمینه های ایجاد شده در دوره اول بایستی به شیوه توسعه یابند تا بتوان به اهداف زیر دست یافت:

.۱ تسریع در به كارگیری برق در صنعت حمل و نقل برای افزایش بهره وری، بالا بردن كارایی و حفاظت از محیط زیست

.۲ توسعه استفاده از انرژی هسته ای و انرژی های

تجدید پذیر ارزان قیمت برای پاسخگویی به نیازهای جهانی انرژی الكتریكی

.۳ توسعه نیروگاه های تلمبه ذخیره ای برای افزایش قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و كیفیت خدمات سیستم برق

.۴ بهبود وبالا بردن راندمان نیروگاهی حرارتی و توسعه طرح های اقتصادی برای زیرساختارهای شبكه های خدماتی روستایی (غیرشهری) شامل انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، آب و شبكه های فاضلاب و سیستم های دفع ضایعات

در دراز مدت

.۱ كاربرد جهانی و همه جانبه برق برای استفاده بهتر از منابع انرژی، زمین و آب و به حداقل رساندن ضایعات صنعتی، كشاورزی و شهرها برای ایجاد چارچوبی جهت آینده ای پایدار

.۲ توسعه همه جانبه و جهانی در زمینه سیستم های تأمین برق به صورت كارا برای كاهش هزینه ها و بهبود عملكرد زیست محیطی زیرساخت هایی كه به این منظور توسعه یافته اند.

.۳ به كارگیری بیش از پیش از انرژی های هسته ای و منابع تجدید پذیر انرژی برای كاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و كاهش مصرف سوخت های فسیلی. این روند رویكرد برق در آینده براساس مطالعات مركز تحقیقاتی و مطالعاتی معتبر جهان است. حال اگر این اهداف را با اهداف تعیین شده برای صنعت برق كشور ایران مقایسه كنیم ملاحظه خواهد شد كه برنامه ریزی افزایش ظرفیت تولید برق كشور در سال های آینده مبتنی بر سیاست های زیر است:

- جهت گیری به سمت احداث نیروگاه های گازی و چرخه تركیبی با تكنولوژی های پیشرفته، راندمان بیشتر و آلایندگی كمتر و ساخت داخل تجهیزات

- این بند منطبق با بندهای ۳ و ۵ اهداف كوتاه مدت پیشنهاد شده فوق الذكر می باشد.

- توسعه نیروگاه های برقابی و احداث اولین نیروگاه تلمبه ذخیره ای كشوردر سیاه بیشه این بند نیز در راستای بندهای ۲ و ۳ اهداف میان مدت پیشنهادی می باشد. بنابراین ملاحظه می شود كه سیاست های كلی صنعت برق كشور از سیاست ها و اهداف تعیین شده در ۳ دوره برنامه ریزی اشاره شده در فوق غافل نبوده و سعی بر آن دارد كه همسو با صنایع برق سایر كشورهای جهان این صنعت را به شیوه شایسته به پیش ببرد.