هنر معاصر ما با همه بالا و پایین هایش در جای درستی قرار گرفته، گام زده و در حال شكوفا شدن است. آیدین آغداشلو؛مدرس دانشگاه و نقاش پیشكسوت؛ در اولین روز همایش چهار روزه هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران گفت: «هر بی ینالی كه برگزار می شود صرفا دریچه ای بر روی توفیقات ما در دو یا چهار سال گذشته نیست بلكه در حقیقت دریچه ای است به روی مشكلات ما و این اصل بسیار مهم است.» وی هنر را به دو بخش اصلی ناب و جعلی پیش پا افتاده تقسیم كرد: «نقاشی سنتی و مدرن تقسیم بندی درستی نیست بلكه نقاشی اصلی و جعلی را باید در نظر بگیریم كه هم در نقاشی سنتی و هم در نقاشی مدرن ما متبلور شده اند و این در صورتی است كه به هنر ناب، اصیل و حقیقی اعتقاد داشته باشیم.» وی اظهار داشت: جریانی كه هنرمند را مكلف می داند كه نسبت به ماقبل خودش پیشتاز باشد، نوعی تكلیف ایجاد كرده كه هنوز هم پابرجاست. اگر ما به هنرمند پیشتاز اعتقاد داریم و با در نظر گرفتن نهضت بعد از پست مدرنیسم قاعدتا باید بدانیم و بفهمیم كه به عنوان كسانی كه در این سوی جهان كار می كنیم به چه چیزی نظر داریم؟

این مدرس دانشگاه موظف شدن نقاشان در دوره قبل از سال ۵۷ به دست یافتن و شكل دادن به هر نوع هنری كه از جای دیگر آمده باشد را دلیل به وجود آمدن معضلی به نام هنرمند بی مخاطب برشمرد و گفت: «با این روش تعریف اصلی هنر و هنرمند و ایرانی بودن كار ایرانی ها از بین رفت كه متأسفانه این چالش تا به امروز ادامه پیدا كرده و ما برای یافتن راه چاره آن نیز سعی آنچنانی نكرده ایم.» به گزارش شبستان، وی اظهار داشت: «ما باید عناصر و عوامل تثبیت شده ای را از هنر گذشته خودمان یا هنر گذشته شرق بگیریم و به طور مجرد به كار ببریم تا هویتی، برای خود دست و پا كنیم و ایمان بیاوریم كه شدت ساده اندیشی هنرمندان شرقی تكان دهنده است.»

وی هنر نقاشی ایران را الهام دهنده به هنرهای نقاشی همسایه های خود دانست و گفت: «ما تاریخ حقیقی و زنده نقاشی در كل منطقه هستیم. هنر نقاشی ایرانی در طول سال ها و در طول تاریخ شگفت انگیز و پربارش همیشه الهام دهنده هنر سمت شرق خود یعنی هند و هنر سمت غرب خود یعنی عثمانی بوده است.» آغداشلو اذعان داشت: «معتقدم در جهان دو جریان هنری وجود دارد كه یكی هنر جدی و دیگری هنر تفننی است. هنر جدی هنری است كه از بازی، شوخی و دست انداختن مخاطبش در می گذرد و به چیزی عمیق تر، اصیل تر و جدی تر توجه می كند و جالب تر اینكه در طول ۳۰ سال اخیر تعداد هنرمندانی كه جدی كار می كنند بسیار بیشتر از ۱۰۰ سال گذشته است.» آغداشلو در پایان گفت: «هنر جدی مخاطب خود را به دنبال خود می كشد و من لبریز از امید هستم و مطمئنم كه هنرمندان ما از دوره مزاح و شوخی فاصله گرفته اند و هنر معاصر ما با همه پایین و بالاهایش در جای درستی قرار گرفته و گام می زند و در حال شكوفا شدن است.»