مطالعات ساخت ۵ سد لاستیكی روی رودخانه گرگانرود در استان انجام و در صورت تأمین اعتبار آماده اجراست.

نادعلی حاجیلری، مدیرعامل شركت آب منطقه ای گلستان گفت: این مطالعات برای ساخت ۵ سد لاستیكی خواجه نفس، آق قبر، دیگچه، گنبد و آق دگش از سوی مشاور پیشنهاد و هم اكنون به پایان رسیده است.

وی اضافه كرد: از این سدها، عملیات اجرایی سد خواجه نفس به عنوان نخستین سد لاستیكی در استان گلستان در حال انجام است.

حاجیلری اضافه كرد: بررسی ها نشان می دهد كه بخش عمده آب های ورودی به رودخانه گرگانرود از دسترس خارج و به دریا می ریزد كه به منظور ذخیره سازی و تنظیم بخشی از آب رودخانه، ساخت مخازن ذخیره آب این الزامی است.

وی، گفت: این در حالی است كه با توجه به رسوبات لسی فراوان در آب رودخانه و عرض كم رودخانه گرگانرود، هرگونه مخزن بعد از مدت زمانی كوتاه، از رسوبات پر و از حیز انتفاع خارج می شود و به همین دلیل سازه مورد نظر باید انعطاف پذیر باشد و به گونه ای كه ضمن سد كردن رودخانه در مقابل سیلاب، رسوبات جمع شده در مخزن سد، نیز به راحتی شسته شود و تنها مخزن ذخیره آب با این خصوصیات، سد لاستیكی است.

وی تصریح كرد: به همین دلیل و برای ذخیره سازی و تنظیم بخشی از آب این رودخانه، مطالعات ساخت سدهای لاستیكی روی رودخانه گرگانرود در اواخر سال ۷۸ آغاز شده بود.