مجموعه نقاشی های بزرگ آیدین آغداشلو منتشر و برای نخستین بار در تهران نمایش داده می شوند. آغداشلو در این مجموعه، چهار نقاشی بزرگ حدود دو متری و دوتكه ای اش را منتشر خواهد كرد. او نخستین دوتایی هایش را هم را اواخر بهار ۸۷ در تهران به نمایش عمومی می گذارد. وی كه همیشه نقاشی هایش را بدون نمایش فروخته است، این بار می خواهد، بعد از ۳۴ سال آثارش را قبل از فروش، نمایش داده و نمایشگاه دوتایی ها را برپا كند. این هنرمند نقاش و منتقد هنری به ایسنا گفت كه كتاب مفصلش درباره هنرمندانی كه می شناسد و با آن ها خاطره داشته است، در آستانه انتشار است و هفتمین جلد كتاب مجموعه مقاله ها هم كه در حجم صفحه های آن به ۹۵۰ صفحه رسیده، به مرحله چاپ رسیده است.