در حال حاضر به بیش از۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در كشور برق رسانی شده است. به گزارش ایسنا، مشاور مدیرعامل توانیر در طرحهای روستایی كشورگفت: اگر بخواهیم كشور با شتاب بیشتری به توسعه پایدار برسد ضروری است در بخش روستایی سرمایه گذاری شود. ولی الدین مصلحتی با اشاره به جامعه روستایی در كشور بیان كرد: یك سوم جمعیت كشور در روستاها قرار دارند كه با برق رسانی به آنها اقتصاد، الگوی زندگی، فرهنگ و بهداشت روستاییان تغییر می یابد. وی اظهار كرد: ۴۴۰۰ روستای زیر ۲۰ خانوار و ۵۹۱ روستای بالای ۲۰ خانوار در كشور وجود دارد كه به علت كوهستانی و صعب العبور بودن منطقه و نیز دوری از شبكه برق، برق رسانی نشده اند. مصلحتی خاطرنشان كرد: برق رسانی به روستاهای دو یا سه خانوار كه دركوهستانها پراكنده اند و فاصله آنها تا شبكه برق زیاد است توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت: به روستاهایی كه فاصله آنها به شعاع یك كیلومتری از شبكه برق است با داشتن بودجه لازم می توان آنها را به شبكه برق رسانی كشور متصل كرد. مصلحتی یادآور شد: برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار بر اساس دستورالعملی كه تهیه شده در اولویت قرار دارند. وی اذعان كرد: با همكاری مجلس و دولت مصوب شده در سال ۸۶ از محل فروش منابع برق وگاز دو درصد به برق و آب و احداث جاده روستاییان اختصاص یابد كه از این میزان دو تا ۵۰ درصد به بخش برق روستایی لحاظ می شود. وی گفت: تاكنون از انرژیهای نو به منظور برق رسانی به ۶۰ روستای استانهای قزوین، زنجان، گیلان و شهرهای جنوبی كشور استفاده شده است. مصلحتی افزود: در سال ۸۷ برنامه ریزی شده ۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار از طریق انرژی های نو برق رسانی شود و پنلهایی با مبلغ دو میلیارد تومان از كارخانجات خریداری كه با اخذ مجوز از سوی شورای عالی اقتصاد این مهم اجرا خواهد شد.