معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به پرداخت یارانه پنهان در بخش آب از سوی دولت گفت:با دستور رئیس جمهور بخش اعظم درآمدهای مازاد تغییر و به بخش آب اختصاص خواهد یافت. رسول زرگر با بیان این كه دولت در بخش آب كشاورزی، شرب و صنعتی ، یارانه پنهانی را پرداخت می كند، توضیح داد:هزینه بهره برداری و استهلاك یك متر مكعب آب شرب شهری نزدیك به ۴۸۰ تومان است؛در حالی كه متوسط فروش آن به شهروندان حدود ۸۰ تومان است. معاون وزیر نیرو ادامه داد:یعنی به ازای هریك متر مكعب آب كه شهروندان مصرف می كنند،دولت ۴ هزار ریال یارانه پرداخت می كند. به گفته وی در بخش روستایی نیز هزینه هر متر مكعب آب حدود ۲۵۰ تمام می شود و نز دیك به ۲۵ تا ۳۰ تومان به فروش می رسد. زرگر گفت: اگر كل ۶ میلیارد متر مكعب آب شرب مصرفی در كشور را در نظر بگیریم، عدد بسیار قابل توجهی است كه به صورت یارانه پنهان دولت آن را پرداخت می كند. به گزارش برنا،وی ادامه داد:در بخش كشاورزی نیز هر متر مكعب آب حدود ۶۰ تومان می شود كه یك ششم آن یعنی ۱۰ تومان از كشاورزان دریافت می شود كه مصرف ۹۰ میلیاردمتر مكعبی آب دربخش كشاورزی نیز نمایانگر یارانه پنهان دیگری است. وی طرح هدفمند كردن یارانه ها و تغییر و تحول اقتصادی را در بخش آب بسیار كارساز دانست،چرا كه ضمن شفاف شدن یارانه های پنهان، بر اساس برنامه موجود بخش آب و آبفا و برق آبی ، به منابع جدیدی نیز دست خواهند یافت.