شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی هفته دوم تیرماه (۸تا ۱۴تیرماه)را اعلام كرد. به نقل از روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ،این برنامه كه به منظور كاهش مشكلات ناشی از خاموشی های احتمالی اعلام شده است، در هفته دوم تیرماه امسال نیز مانند هفته قبل ثابت خواهد بود. از ساعت ۰تا ۲بامداد گروه های ۸-۷-۶ * از ساعت ۲تا ۴بامداد گروه های ۱۰-۹ *ازساعت ۴تا ۶صبح گروه ۱۱*ازساعت ۶تا ۸صبح گروههای ۲-۱ * ازساعت ۸تا ۱۰صبح گروه ۳ * ازساعت ۱۰تا ۱۲ظهر گروه های ۵-۴ * از ساعت ۱۲تا ۱۴بعد از ظهر گروه های ۷-۶ * از ساعت ۱۴تا ۱۶عصر گروه های ۹-۸ * ازساعت ۱۶تا ۱۸عصر گروه های ۱۱-۱۰ *ازساعت ۱۸تا ۲۰عصر گروه ۱ * ازساعت ۲۰تا ۲۲شب گروه های ۳-۲ * از ساعت ۲۲تا ۲۴نیمه شب گروه های ۵-۴ بر اساس این گزارش شهر تهران به ۱۱گروه تقسیم شده است و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هر یك از مناطق تهران در جدول یاد شده با فرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است و پیش بینی می شود شهر وندان تهرانی در مناطق مختلف حداكثر یك نوبت خاموشی احتمالی در طول شبانه روز داشته باشند.

این گزارش می افزاید شهروندان برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانند به سایت شركت به آدرس www.tbtb.irمراجعه و در خصوص گروه بندی خاموشی احتمالی نیز با ایمیل dispatch@tbtb.irارتباط برقرار نمایند. به شهروندان توصیه شده است كه پس از بروز خاموشی در حد امكان وسایل برقی را از مدار برق خارج و پس از برقراری مجدد برق، نسبت به برقرار كردن و سایل برقی اقدام كنند. پرویز فتاح گفت: مصرف برق در سالجاری در كشور ۹ درصد افزایش یافته در حالیكه با خشكسالی و كاهش آبهای سطحی و ذخیره سدها، تولید برق در نیروگاههای برق آبی با كاهش مواجه شده است.