معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو بر لزوم ایجاد انقلاب آبی در بخش كشاورزی با تكیه بر افزایش بهره وری در واحد حجم، تأكید كرد. رسول زرگر در آیین هفتمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، گفت: شعار محصول بیشتر از هر قطره آب باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان آنكه در دو سده اخیر با افزایش پنج میلیارد نفری جمعیت جهان و بروز مشكلاتی در تأمین مواد غذایی، موضوع كشاورزی از دو بعد مصرف آب و تأمین غذا به عنوان موضوعات مهم روز جهان جزو دغدغه های اصلی كارشناسان، محققان و دولتمردان محسوب می شود، افزود: هم اكنون حدود ۸۴۰ میلیون نفر در جهان در شرایط كمبود غذایی به سر می برند و در این میان، ۶۷ میلیون نفر به كمك اضطراری و فوری مواد غذایی نیاز دارند. وی با بیان آنكه آب عامل و محرك اصلی كشاورزی جهان محسوب می شود، گفت: بر این اساس ۷۰ درصد آب مصرفی جهان به بخش كشاورزی اختصاص دارد و اگرچه از ۵/۱ میلیارد هكتار اراضی كشاورزی موجود فقط ۱۸ درصد معادل ۲۷۰ میلیون هكتار به صورت آبی كشت می شود اما همین میزان زمین حدود ۴۰ درصد غذای مردم جهان را تأمین می كند. به گفته معاون وزارت نیرو، كشورهایی همچون چین، هند و اندونزی برای تولید حدود ۵۰ درصد مواد غذایی خود به آبیاری متكی هستند، در حالی كه این رقم در پاكستان، ایران و مصر به حدود ۹۵ درصد می رسد. به گفته زرگر، در حالی كه در بازار غیر دولتی آب، ۳۰ درصد درآمد تولید برای تأمین آب كشاورزی هزینه می شود در بخش دولتی فقط سه درصد درآمد تولید برای تأمین آب كشاورزی هزینه می گردد.

وی با بیان آنكه در سال ۱۳۴۲حدود ۴۴ میلیارد متر مكعب آب در بخش كشاورزی مصرف می شد، افزود: این میزان در سال ۷۵ به ۸۲ میلیارد متر مكعب و در سال گذشته به ۸۷ میلیارد متر مكعب با رشد سالانه ۸/۱ رسید. زرگر سپس سهم بخش كشاورزی از مصرف آب را در ایران ۹۵ درصد و در جهان ۷۰ درصد اعلام كرد و افزود: میزان مصرف آب بخش كشاورزی در سال ۱۴۰۰ باید به ۸۰ درصد كاهش یابد و این بدان معنا است كه رشد بخش كشاورزی تا افق ۱۴۰۰ فقط از محل صرفه جویی این بخش از طریق مصرف بهینه آب امكانپذیر است. به گزارش ایرنا، وی سرانه مساحت زیركشت آبی را با احتساب ۸/۷ میلیون هكتار، معادل ۱۱۵ هكتار برای هر هزار نفر اعلام كرد و گفت: این رقم نسبت به سرانه كشت آبی جهان با حدود ۴۵ هكتار به ازای هر هزار نفر، رقمی بیش از ۵/۲ برابر است. عضو شورای مركزی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور افزود: با این وجود، بخش كشاورزی ایران در سطح نازلی از بازده و بهره وری قرار دارد. در حالی كه گفته می شود به ازای هر متر مكعب آب در ایران ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم محصول خشك كشاورزی تولید می شود این رقم در جهان به ۲ كیلوگرم می رسد. زرگر تصریح كرد: با توجه به وضعیت كنونی منابع آب در جهان و بویژه در ایران و نیز كمبود مواد غذایی، یكی از راهكارهای موثر مقابله با بحران آب، افزایش كمی و كیفی تولیدات در بخش كشاورزی و توجه جدی به بهره وری آب و ارتقای آن با اعمال روش ها و سیاست های حكیمانه و كارآمد است.