بروز پدیده خشكسالی موجب كاهش حداكثری آب پشت سد فینارود خلخال و خشك شدن این دریاچه شد. سد فینارود خلخال در ۱۰ كیلومتری از مركز شهر با هدف تأمین آب زراعی اراضی كشاورزی روستای خوجین و پایاب سد، در سال ۸۰ از سوی وزارت جهاد كشاورزی ساخته شده است.كاهش حداكثری آب در پشت این سد در نوع خود بی سابقه است.هم اكنون دبی آب دریاچه پشت سد فینارود به صفر رسیده و علاوه بر مشكل كم آبی برای زمین های زراعی پایاب سد، موجب از بین رفتن و تلف شدن ده ها هزار قطعه ماهی نیز شده است.