وزیر نیرو از ارائه پیشنهاد موضوع پایان كار اصناف و خاموشی واحدهای صنفی در ساعات ابتدای شب به هیأت دولت خبر داد و گفت: اجرای این برنامه بستگی به نظر هیأت دولت دارد. وی گفت: اتمام ساعات كار اصناف در ساعات ابتدایی شب در قالب پیشنهادی از سوی وزارت نیرو به دولت ارائه شده است. وزیر نیرو افزود: ۱۵ سال است كه بحث اصناف و اتمام ساعات كاری آنها در ابتدای شب مطرح بوده اما به دلیل برخی تبعات به نتیجه نرسیده است، این درحالی است كه باید به خاموشی اصناف در ساعات ابتدای شب با دید ملی و حاكمیتی نگاه شود، زیرا این خاموشی به نفع كشور خواهد بود. به گزارش مهر، وی با تأكید بر اینكه این اقدام در رفع كمبودها تأثیرگذار بوده و به نفع منافع ملی و كشور است، اظهارداشت: درصورت موافقت دولت با اجرای این برنامه، كمبود پیك مصرف تا حد زیادی حل خواهد شد، زیرا مصرف شبانه اصناف در حدود ۴ هزار مگاوات یعنی معادل ظرفیت ۴ نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.