به عنوان یکی از اعضای شورای اصناف از این طرح حمایت می کنم اما به شرط اینکه این اقدام با حضور اعضای کمیسیون نظارت، وزارت بازرگانی و اصناف بررسی شود. وزارت نیرو درخواست کرده است به دلیل خشکسالی ساعت کار اصناف کاهش پیدا کند و اصناف هم وظیفه دارند همکاری کنند اما به تمامی صنوف نمی توان گفت ساعت کاری خود را کاهش دهند و در این رابطه باید کار کارشناسی صورت گیرد.

بعضی از واحد های صنفی می توانند ساعت کاری خود را کاهش دهند، به طور مثال واحد های صنفی فروشنده فرش لزومی ندارد تا دیروقت به فعالیت خود ادامه دهند و بعید می دانم اگر زود تر واحد صنفی خود را تعطیل کنند ضرر و زیانی به آنها وارد شود. البته این اقدام باید با نظارت دقیق کمیسیون نظارت صورت گیرد چرا که اگر قرار باشد واحد های صنفی خاصی ساعت کاری خود را کاهش دهند باید همگی این کار را انجام دهند. یعنی باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا اینگونه نباشد که بعضی از واحد های صنفی که ساعت فعالیت کاری آنها کاهش پیدا کرده است در ساعت تعطیلی خود فعالیت کنند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که طرح پایان کار اصناف در ساعت های ابتدایی شب تنها در حد یک پیشنهاد از سوی وزارت نیرو مطرح شده است و تاکنون در رابطه با کاهش ساعت کاری اصناف هیچ بخشنامه یی نه از سوی وزارت بازرگانی و نه از سوی وزارت نیرو به طور رسمی اعلام نشده است.

اصناف که همراهی خود با دولت را تاکنون بارها نمایش داده اند این بار هم در شرایط بحرانی قصد همکاری دارند. ولی باید توجه داشت که زیان های مالی اصناف در اثر تعطیلی زودهنگام چگونه جبران می شود.

رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران

قاسم نوده فراهانی