علیرغم بروز خشكسالی های اخیر، دولت هیچ برنامه ای برای جیره بندی یا افزایش آب بها ندارد. مجید نامجومدیر عامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در گفت وگو با مهر گفت: پیش بینی ها مبنی بر این است كه ۵۶ درصد از جمعیت كل كشور در بخش مصرف آب، مصرفی مطابق با الگو داشته باشند، این درحالی است كه هیچگونه برنامه ای تاكنون برای جیره بندی آب در كشور تهیه نشده است. مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور افزود: برای هریك از شهرهای كشور الگوی مصرف خاصی تعیین می شود كه با توجه به پارامترهایی نظیر اقلیم، آب و هوا و سایر موارد مشخص صورت می گیرد. وی تصریح كرد: باتوجه به خشكسالی های اخیر انتظار وزارت نیرو از مشتركان این است كه ۱۵ درصد مصرف آب خود را كاهش دهند. به گفته نامجو، هم اكنون هیچ نقطه ای از كشور مصون از خشكسالی و تبعات آن نیست اما تاكنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت تعرفه آب مشتركان اتخاذ نشده است.