بحث تعطیلی واحد های صنفی در ساعت های ابتدایی شب به این شکل که از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده است یک طرح خیلی خام و بدون کار کارشناسی است و نمی توان با این طرح به تنظیم زمان کاری پرداخت. از طرف دیگر در رابطه با تعطیلی واحد های صنفی در ساعت های ابتدایی شب که چند روزی است به شکل جدی از سوی وزارت نیرو مطرح شده است هیچ گونه مذاکره یی با شورای اصناف کشور انجام نشده است. حتی تا آنجایی که به شخصه اطلاع دارم درخواست مکتوبی نیز از سوی ارگان های مربوطه به شورای اصناف کشور در رابطه با کاهش ساعات کاری اصناف ارائه نشده است. اعتقاد دارم طرح تعطیلی اصناف در ساعت های ابتدایی شب نمی تواند انجام شود چرا که در ایران رسته های مختلف صنفی وجود دارند و این رسته ها ماهیت کاری متفاوتی دارند و در زمان های مختلفی نیز فعالیت می کنند. به طور مثال سالن های پذیرایی، اغذیه فروشی ها و حتی واحد های صنفی فروشنده لوازم صوتی، تصویری و پوشاک در ساعات پایانی شب مراجعه کنندگان زیادی دارند. به طوری که می توان گفت ساعت های ابتدایی شب در فصل تابستان برای اینگونه واحد های صنفی ساعت شکوفایی فعالیت هایشان است و نمی توانند در ساعات ابتدایی شب واحد صنفی خود را تعطیل کنند. باید توجه کرد برخی مشاغل ماهیتاً از ساعت ۸ شب به بعد آغاز به کار می کنند یا بیشترین حجم و مراجعات مردم به آنها در این ساعات اتفاق می افتد به همین دلیل این واحد های صنفی نمی توانند در ساعات ابتدایی شب فعالیت خود را پایان دهند. در اروپا نیز به منظور کاهش مصرف انرژی در ساعت های ابتدایی شب بعضی واحد های صنفی به فعالیت های خود خاتمه می دهند.

اما تنظیم ساعت کار اصناف به منظور کاهش مصرف انرژی در اروپا با توجه به ماهیت کار واحد های صنفی تنظیم می شود. به طور مثال سوپرمارکت ها در ساعت های ابتدایی شب به فعالیت های خود خاتمه می دهند اما در مقابل مراکز تفریحی و گردشی در همین ساعت های ابتدایی شب فعالیت خود را آغاز می کنند و به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهند. بنا بر این می توان نتیجه گرفت که بحث پایان کار واحد های صنفی در ساعت های ابتدایی شب در ایران نیز نیازمند به کار کارشناسی دارد و باید تمام جوانب این اقدام به طور دقیق بررسی شود. اگر قرار بر این باشد که تمام واحد های صنفی را به یک شکل ببینیم عملی نخواهد بود و به اعتقاد من این طرح بدون بررسی دقیق با شکست مواجه می شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برای اجرای طرح پایان کار واحد های صنفی در ساعت های ابتدایی شب باید ابزار های نظارتی نیز فراهم شود. بعید می دانم در حال حاضر این ابزار های نظارتی برای چگونگی اجرای طرح پایان کار واحد های صنفی در ساعت های ابتدایی شب وجود داشته باشد. واحد های صنفی سال هاست که روال خاصی برای فعالیت داشته اند و به این روال عادت کرده اند بنا بر این اگر هم بخواهیم این طرح را به مرحله اجرا در آوریم باید مقدمات آن را فراهم کنیم و آموزش های لازم را به واحد های صنفی ارائه کنیم تا تمامی واحد هایی که باید در ساعت های ابتدایی شب به فعالیت خود خاتمه دهند این کار را انجام دهند. طرح پایان کار واحد های صنفی در ساعت های ابتدایی شب به صورت یک دفعه قابلیت اجرایی ندارد و اجرای این طرح نیازمند زمان است تا بتواند با موفقیت به مرحله اجرا در آید. به اعتقاد من این طرح اینگونه که از سوی وزارت نیرو مطرح شده است تنها می تواند در حد یک شعار باقی بماند و چون قابلیت اجرایی ندارد بعد از مدتی رفته رفته از بین می رود و به دست فراموشی سپرده می شود.

کیوان کاشفی

دبیر شورای اصناف کشور