در زمان حاضر ۱۵شهرستان استان اصفهان بامشكل كمبود جدی آب رو به رو است و در برخی مناطق نیز وضعیت آب افت زیادی داشته است.

سیدمحمدرضا میرفخرایی -مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان اصفهان در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: آب مخزن سد زاینده رود در زمان حال ۶۴۰میلیون متر مكعب است در حالیكه در زمان مشابه سال گذشته ذخیره آب دو برابر این میزان بود. وی باتاكید بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب گفت۶: درصد مشتركان در استان بیش از دو برابر الگو مصرف دارند به طوری كه ۱۱درصد آب را استفاده می كنند و ۲۹درصد مشتركان بین الگو تا دو برابر الگو حدود ۳۴درصد آب را مصرف می كنند. وی یادآور شد: ۴۶درصد مشتركان زیر الگوی مصرف (بین ۱۸تا ۲۰مترمكعب) از هفت تا حدود ۲۰متر مكعب مصرف دارند. وی مصرف آب ۱۲درصد مشتركان را زیر هفت متر مكعب عنوان كرد و گفت:هزینه مصرف آنها رایگان می باشد. وی شمار مشتركان مسكونی را ۹۳‎/۲درصد كل مشتركان عنوان كرد كه ۸۳درصد آب را مصرف می كنند و گفت: مشتركان غیر مسكونی نیز كه ۶‎/۸درصد هستند ۱۸ درصد حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده اند.