ایران سالانه با ۶ میلیارد مترمكعب كسری آب مواجه است. به گزارش ایرنا، «جواد میبدی» مدیر كل دفتر حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب وزارت نیرو گفت: برداشت ازاین آبها سالانه بیش از ۶۹میلیارد متر مكعب است كه كشور را با مشكل كم آبی مواجه می كند. وی ادامه داد: ۹۱درصدازآب های زیر زمینی كشور دربخش كشاورزی، هفت درصد برای تامین آب آشامیدنی و دو درصد در بخش صنعت مصرف می شود. وی تعداد چاههای آب كشور را ۵۵هزارو ۱۲حلقه خواند و تصریح كرد: از این تعداد حلقه چاه ۲۱‎/۲۴میلیارد مترمكعب آب در طول سال برداشت می شود. مدیركل دفترحفاظت ازمنابع آب وزارت نیرواضافه كرد: سال گذشته پنج هزارو ۲۰۰حلقه چاه آب غیر مجاز كشف و پلمپ شده كه با این اقدام از برداشت یك و نیم میلیارد متر مكعب آب در سال جلوگیری به عمل آمد. وی تحول در منابع آب را در گروایجاد یك عزم ملی درانسداد چاههای آب غیر مجاز دانست و افزود: افزایش جمعیت و توسعه مراكز انسانی، اضافه برداشت از چاههای آب مجاز، عدم استفاده بهینه ازمنابع آب وآلودگی های ایجاد شده توسط فاضلاب های خانگی از عمده عوامل تشدید بحران آب در كشور هستند.