رییس خانه صنعت و معدن گفت: بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تعطیلی کارخانجات غیرکارشناسی بوده و صنعت کشور نباید به دلیل کمبود برق از پا درآید.

هادی غنیمی فرد رییس خانه صنعت و معدن بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تعطیلی ۱۵ روز کارخانه ها به دلیل کمبود برق غیر کارشناسی و غیر قانونی ارزیابی کرد.

وی افزود: وزارت نیرو بر اساس تعهد و قرارداد خود با کارخانجات موظف به پرداخت خسارت کارخانجات هنگام قطع برق است.

غنیمی فرد گفت: در حال حاضر برق کارخانجات روزانه بین سه تا چهار ساعت قطع شده و خسارت زیادی به صاحبان صنایع وارد می کند در حالی که وزارت نیرو تاکنون هیچ خسارتی به آنها پرداخت نکرده است.

رییس خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد:از آنجا که بخش صنعت کشور سعی در همکاری با وزارت نیرو جهت کاهش مصرف برق دارد، در صورتی که وزارت نیرو خسارات تعطیلی ۱۵ روز کارخانجات را پرداخت کند، صاحبان صنایع حاضر به همکاری با آنها هستند

وی تاکید کرد: هر چند وزارت نیرو هر ماه مبلغ هنگفتی به عنوان پیمان از کارخانجات دریافت می کند که برای حل معضلات کمبود در این زمان های خاص است.