ورودی آب به سدهای استان فارس هم اكنون ۱۰ متر مكعب بر ثانیه است، در حالی كه پارسال حدود ۶۰ متر مكعب بر ثانیه بوده و این یعنی۸۴ درصد كاهش داشته ایم.

عبدالمطلب كشاورز مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب سازمان منطقه ای آب استان فارس در حاشیه جلسه ستاد خشكسالی استان به ایسنا گفت: حجم آبی كه در این تاریخ در سدهای موجود استان، شامل سد درود زن، سد ایزد خواست، سد ملا صدرا، سد سیوند و سدسلمان فارسی، داریم ۴۴۱ میلیون متر مكعب است كه از این میزان ۳۸۸ میلیون متر مكعب آب آن حجم مرده است.

وی با مقایسه ذخیره آب سال گذشته گفت: پارسال تا همین تاریخ، نزدیك به یك میلیارد و۱۵۰ میلیون لیتر مكعب آب ذخیره داشتیم.

وی افزود: ورودی آب به سدهای استان هم اكنون ۱۰ متر مكعب بر ثانیه است، در حالی كه پارسال در همین تاریخ حدود ۶۰ متر مكعب بر ثانیه بوده،كه كاهشی نزدیك به ۸۴ درصد ورودی آب سدهای استان را نشان می دهد. وی با مهم توصیف كردن سد درودزن برای تأمین آب شرب شیراز و مرودشت گفت: این سد ۳۰ درصد آب شرب شیراز و ۴۰ درصد آب شرب شهر مرودشت و روستاهای بین راه را تأمین می كند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب سازمان منطقه ای آب استان فارس افزود: ورودی هم اكنون سد درودزن ۴‎/۹ متر مكعب آب بر ثانیه بوده كه این مقدار پارسال در همین تاریخ حدود ۳۹‎/۷ متر مكعب بر ثانیه ورودی داشته كه كاهش حدود ۸۸ درصدی را نشان می دهد.