پیامك فارسی سیم كارت های اعتباری همانند پیامك با فونت لاتین آن، ۱۶۰ ریال محاسبه می شود و در حال انجام مراحل فنی به منظور كاهش نرخ SMS فارسی سیم كارت های اعتباری به ۸۹ ریال هستیم. داوود زارعیان مدیر كل روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گفت وگو باموبنا در خصوص اعمال تغییرات در نرخ تعرفه پیامك های فارسی و لاتین تلفن همراه، اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه ۸۹ ریال پیامك های فارسی برای سیم كارت های اعتباری كشور اعمال نشده و تنها برای سیم كارت های دائمی همراه اول اعمال می شود. وی با بیان اینكه اعمال تعرفه های جدید برای همه اپراتورها الزامی است خاطرنشان كرد: هر یك از اپراتورها دارای شبكه مجزا بوده و آنها باید به طور جداگانه در خصوص تجهیز شبكه خود اقداماتی را انجام دهند. وی پیش از این گفته بود كه ۸۰ درصد پیامك های ارسالی مشتركان با فونت فارسی ارسال می شوند. به گفته مدیركل روابط عمومی شركت مخابرات بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته در حال حاضر كاربران بیشتر پیامك های خود را با فونت فارسی ارسال می كنند و با كاهش تعرفه پیامك فارسی، استفاده از فونت فارسی ۵۰ درصد نسبت به زمان قبل از تغییر تعرفه افزایش یافته است. هیات دولت تغییر نرخ پیامك را در بهمن ماه سال ۸۶ به تصویب رساند كه بر اساس آن از ابتدای تیرماه تعرفه پیامك فارسی ۸۹۰ ریال و تعرفه پیامك لاتین ۲۲۲ ریال محاسبه میشود. برخلاف آنكه SMS لاتین ۱۶۰ كاراكتر را پشتیبانی می كند تنها امكان ارسال ۷۰ كاراكتر در هر پیامك با فونت فارسی وجود دارد. به همین دلیل شركت ارتباطات سیار با همكاری مركز ICT پیشرفته شریف، نرم افزاری را برای فشرده سازی فونت فارسی طراحی و عرضه كرده است. نرم افزار پیامك فارسی كه بر روی سایت همراه اول در دسترس است به كاربران این امكان را می دهد كه ۲۰۰ كاراكتر فارسی را در یك SMS ارسال كنند. كاهش تعرفه پیامك فارسی به منظور ترویج استفاده از خط و زبان فارسی صورت گرفته است. این در حالی است كه سازمان بازرسی به تعرفه پیشین پیام كوتاه یعنی ۲/۱۴ تومان اعتراض داشته و آن را ناعادلانه عنوان كرده است.